Ochrana osobných údajov

Podmienky prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov a ochrana osobných údajov

Spoločnosť Auto-Moto Expert, s.r.o., ako prevádzkovateľ www.auto-motoexpert.sk vám týmto oznamuje a súčasne sa zaväzuje k nižšie uvedenému.

Vážime si vašu dôveru a rešpektujeme vaše súkromie. Chceme vám ponúknuť profesionálne a hodnotné služby, a preto potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím najmä dôsledným dodržiavaním zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Auto-Moto Expert, s.r.o. , so sídlom Sídlisko Cementár 319/2 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 51028620, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.42034/V vystupuje pri spracovaní osobných údajov ako ich prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Účel uchovávania a spracovávania osobných údajov

Vaše údaje spracovávame za účelom identifikácie a nadviazanie ďalšej komunikácie, ich vloženia do databázy prevádzkovateľa s cieľom možnej ponuky obchodu a služieb či pre marketingové účely na zasielanie marketingových ponúk a obchodných ponúk v súlade so zákonom s ust. §62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách jeho partnerských spoločností.

Doba trvania súhlasu, odvolanie súhlasu, právo prístupu

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú až do jeho odvolania. V prípade, ak sa kedykoľvek rozhodnete a budete chcieť svoj súhlas odvolať, stačí keď nám napíšete svoje písomné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu Auto-Moto Expert, s.r.o., Sídlisko Cementár 319/2 044 02 Turňa nad Bodvou. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojím osobným údajom spracovávanými prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vám na vašu žiadosť kedykoľvek oznámiť informácie o vašich spracovávaných osobných údajoch. Ako dotknutá osoba máte i ďalšie práva v rozsahu stanovenom v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Zhrnutie

Spoločnosť Auto-Moto Expert, s.r.o. si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné údaje pred zneužitím. Vaše údaje sú uchovávané v bezpečnej databáze. Tieto informácie zhromažďujeme pre vlastné účely, aby sme skvalitnili svoje služby a mohli vám ponúknuť čo možno najlepší servis. Neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou partnerských spoločností prevádzkovateľa a spoločností, ktoré sú s prevádzkovateľom majetkovo či personálne prepojené.

Váš súhlas

Použitím formulárov na internetovej www.auto-motoexpert.sk dobrovoľne udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a súhlasíte so spracovávaním¨, zhromažďovaním a používaním vašich poskytnutých osobných údajov ako aj zasielaním obchodných a reklamných ponúk, pričom pravidlá spracovania, účel spracovania týchto údajov ako aj ich rozsah údajov sú popísané v tomto dokumente. Ak v budúcnosti dôjde k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Auto-Moto Expert, s.r.o.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.